Gevestigd en kantoorhoudend Algemene voorwaarden van Eigen Zijn Mens & Organisatie, 1 maart 2018

te Alkmaar, KvK te Alkmaar 64899373

Beleid Eigen Zijn Mens & Organisatie

Eigen Zijn Mens & Organisatie is een eenmanszaak en is voortgekomen uit Power2Will, opgericht in 2015. In 2017 zijn de werkzaamheden uitgebreid en is de naam gewijzigd naar Eigen Zijn Mens & Organisatie. Eigen Zijn Mens & Organisatie houdt zich bezig met onderstaande werkzaamheden.

Eigen Zijn Mens & Organisatie biedt mensen en organisaties op persoonlijk en professioneel niveau ondersteuning door middel van advisering, begeleiding, opleiding en training. Leren en uitvoeren staan centraal. Dit alles gebeurt in korte of lange trajecten, in grote of kleine groepen of individueel. In het Nederland of daarbuiten.

De manier van werken kan worden omschreven als betrokken en in verbinding met de mensen, de vraag, de omgeving en het gewenste resultaat. De praktische aanpak ondersteund door theorie en ervaringsmogelijkheden is kenmerkend. Uitgangspunt is een omgeving te creëren waarbinnen men voorbij interne en externe belemmeringen de essentie van de vraag kan uitwerken en plek kan geven om dit vervolgens in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen. De autonomie van alle betrokkenen is een voorwaarde die centraal staat binnen de uitvoering van alle werkzaamheden door Eigen Zijn Mens & Organisatie.

Wij werken binnen zeer uiteenlopende organisaties (binnen profit en non-profit sectoren) en in alle functiegebieden aan managementontwikkeling, visieontwikkeling, cultuurverandering, gedragsverandering, loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

De volgende algemene voorwaarden gelden bij alle zakelijke interactie met Eigen Zijn Mens & Organisatie

 

1. Algemeen

1. Op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten overeengekomen tussen Eigen Zijn Mens & Organisatie en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die worden gehanteerd door opdrachtgevers gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst door Eigen Zijn Mens & Organisatie van toepassing verklaard zijn.
2. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Eigen Zijn Mens & Organisatie gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

2. Aanbiedingen, totstandkoming, opzegging en einde van overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Eigen Zijn Mens & Organisatie zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle benodigde informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht tijdig heeft verstrekt. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Eigen Zijn Mens & Organisatie betrokken (zullen) zijn of worden.
2. Alle aanbiedingen zijn op te vatten als uitnodigingen om in onderhandelingen te treden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders in de aanbieding is vermeld. Alle aanbiedingen zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Eigen Zijn Mens & Organisatie is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaardingen hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd (dit kan ook gebeuren door het ondertekenen van een overeenkomst opgemaakt door Eigen Zijn Mens & Organisatie) of dit binnen 30 dagen wordt bevestigd door Eigen Zijn Mens & Organisatie.
3. De bedragen, genoemd in de aanbiedingen, zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Eigen Zijn Mens & Organisatie pas bindend wanneer zij door haar schriftelijk zijn aanvaard (dit kan gebeuren door het ondertekenen van een overeenkomst gemaakt door Eigen Zijn Mens & Organisatie). De opdrachtgever is echter door zijn aanbieding, inschrijving per mail of anderszins, opdracht c.q. acceptatie van een aanbieding gebonden. Zij gelden als onherroepelijk aanbod.
4. Eigen Zijn Mens & Organisatie is gerechtigd altijd een overeenkomst te doen eindigen door (tussentijdse) opzegging, zonder inachtneming van een opzegtermijn, om wat voor redenen dan ook.
5. De door Eigen Zijn Mens & Organisatie geleden schade waarvoor de opdrachtgever in geval van onregelmatige opzegging aansprakelijk is, bedraagt ten minste het volledige honorarium (zonder korting voor besparingen wegens het voortijdige einde) dat Eigen Zijn Mens & Organisatie zou hebben genoten indien de onregelmatige opzegging niet zou hebben plaatsgehad, en ook alle ten gevolge van de overeenkomst door Eigen Zijn Mens & Organisatie gemaakte kosten. Hier worden ook de reserveringstijd en reserveringskosten (waaronder ook locatiekosten en inhuurkosten derden) bedoeld bij het te laat opzeggen van de opdracht door de opdrachtgever.
6. Indien een overeenkomst door opzegging door Eigen Zijn Mens & Organisatie of door regelmatige opzegging door de opdrachtgever eindigt, is de opdrachtgever gehouden de reeds verleende diensten volledig te honoreren en ten gevolge van de overeenkomst door Eigen Zijn Mens & Organisatie gemaakte kosten te vergoeden.
7. Bij aanmelding geldt een bedenktijd van maximaal 14 dagen. Hierna is de aanmelding geldig. Aanmelder kan organisatie zijn die een aanmelding doet voor medewerker, medewerker rechtstreeks, individu, particulier. De persoon die de aanmelding verricht wordt gezien als de officiële opdrachtgever, anders dient dat bij aanmelding bekend worden gemaakt.
8. Bij afzegging van (coachings-) afspraak binnen 48 uur voor aanvang, zal deze in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor gesprekken die vallen binnen een traject of coachingskaart. Er zal dan een gesprek binnen het totaal worden afgeschreven.
Voor workshops, trainingen, lezingen en opleidingen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals onder omschreven.

 

3. Uitvoering en omvang van de opdracht

1. Eigen Zijn Mens & Organisatie zal de door haar te verrichten diensten, volgens de overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij is vrij in de keuze van de wijze van uitvoering.
2. Eigen Zijn Mens & Organisatie geeft aan welke trainers/adviseurs ingezet worden. Eigen Zijn Mens & Organisatie zal in overleg met de opdrachtgever de samenstelling wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden. Een wijziging kan ook op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Eigen Zijn Mens & Organisatie is gerechtigd de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden en/of te doen verrichten door (al dan niet bij haar in dienst zijnde) derden.
3. De opdracht wordt geacht bovendien in te sluiten alle diensten, verleend door Eigen Zijn Mens & Organisatie ingeschakelde derden en daarmee gemoeide kosten, welke naar het oordeel van Eigen Zijn Mens & Organisatie nodig of bevorderlijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Alle wijzigingen in de aard en omvang van werk, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij op basis van een voorstel van Eigen Zijn Mens & Organisatie, evenals de mogelijke gevolgen daarvan voor de kosten van de werkzaamheden worden door de opdrachtgever en Eigen Zijn Mens & Organisatie overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Werkzaamheden volgens de gewijzigde opdracht zullen pas aanvangen na de schriftelijke bevestiging.

 

4. Activiteiten trainingen en workshops

1. open inschrijvingen gaan door op het moment dat zich minimaal 8 deelnemers hebben aangemeld. Van de inschrijving ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een bevestiging en intakeformulier. Bij annulering door Eigen Zijn Mens & Organisatie wordt per omgaande eventueel reeds betaald trainingsgeld teruggestort. Bij annulering van de deelname aan een training kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemers laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie. Mocht een opdrachtgever om welke reden dan ook, de deelname wensen af te zeggen, gelden de volgende regels; annulering tot een maand voor de aanvangsdatum: 0% van de aan de training gebonden kosten zijn verschuldigd. Annulering tussen een maand en veertien dagen voor de aanvangsdatum: 50% van de kosten die zijn verschuldigd. Annulering binnen veertien dagen voor aanvangsdatum: 100% van de kosten inclusief de eventuele verblijfskosten die zijn verschuldigd. Eigen Zijn Mens & Organisatie is gerechtigd om in geval van ontstentenis van een ingeplande trainer een andere geschikte trainer aan te wijzen. In geval vervanging niet mogelijk is, worden in overleg nieuwe data vastgesteld. Eventuele kosten van annulering van de accommodatie komen voor rekening van Eigen Zijn Mens & Organisatie. Andere kosten zijn niet op Eigen Zijn Mens & Organisatie verhaalbaar.

 

5. Vertrouwelijkheid

1. Over vertrouwelijke gegevens, administratie, informatie etc. van de opdrachtgever zal Eigen Zijn Mens & Organisatie geheimhouding bewaren en geen mededeling doen aan derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, tenzij dit voor de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden noodzakelijk of bevorderlijk is.
2. Eigen Zijn Mens & Organisatie is niet meer verplicht tot enige geheimhouding en behoudt zich verder alle rechten voor, indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting voldoet
3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Eigen Zijn Mens & Organisatie aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Eigen Zijn Mens & Organisatie, haar werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

 

6. Adviezen, informatie etc.

Alle adviezen, informatie, mededelingen, etc. worden zo zorgvuldig mogelijk (af)gegeven, respectievelijk gedaan. Voor de gevolgen van eventuele fouten en afwijkingen – inclusief die in prospectussen, folders, catalogi, advertenties en artikelen – is Eigen Zijn Mens & Organisatie niet aansprakelijk.

 

7. Bescherming van rechten

Op alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot van Eigen Zijn Mens & Organisatie afkomstige of door haar gebruikte adviezen, informatie, ontwerpen, programma’s, systemen, werkwijzen etc. wordt en/of blijft uitsluitend Eigen Zijn Mens & Organisatie rechthebbende, ook al heeft de opdrachtgever een aandeel in de totstandkoming daarvan gehad of zijn aan de opdrachtgever voor de vervaardiging of het gebruik daarvan kosten in rekening gebracht.
De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Eigen Zijn Mens & Organisatie voorbehouden.

 

8. Gegevens opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht Eigen Zijn Mens & Organisatie nauwkeurig, tijdig en in de benodigde vorm de gegevens, documentatie etc. te verschaffen, die naar de mening van Eigen Zijn Mens & Organisatie voor de uitvoering van de opdracht nodig of bevorderlijk zijn.

 

9. Uitvoeringsduur

Door Eigen Zijn Mens & Organisatie opgegeven tijden waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd, gelden steeds bij benadering. Deze tijden gaan in na ontvangst van de gegevens van de opdrachtgever zoals genoemd. Overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming of opschorting van enig voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

 

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Eigen Zijn Mens & Organisatie zal naar beste weten en kunnen de haar verstrekte opdracht uitvoeren. Eigen Zijn Mens & Organisatie is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Eigen Zijn Mens & Organisatie van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het geven van de opdracht de opdrachtgever mag vertrouwen.
2. De aansprakelijkheid van Eigen Zijn Mens & Organisatie is beperkt tot nakoming van de in de vorige onderdelen omschreven verplichtingen. Eigen Zijn Mens & Organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige, direct of indirect, door de opdrachtgever geleden schade.
3. Indien Eigen Zijn Mens & Organisatie, niettegenstaande het voorgaande, om welke reden dan ook, gehouden zou zijn enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het honorarium voor de werkzaamheden, waarvan de gebrekkige uitvoering de grond vormt van de aansprakelijkheid. Op het moment dat deze gedekt wordt door een aansprakelijkheidsverzekering van Eigen Zijn Mens & Organisatie is de uitbetaling beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. In afwijking wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Eigen Zijn Mens & Organisatie vervalt, indien de opdrachtgever enige, uit de met Eigen Zijn Mens & Organisatie gesloten overeenkomst voortvloeiende, verplichting niet nakomt.
5. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Eigen Zijn Mens & Organisatie kunnen worden tegengeworpen, kan Eigen Zijn Mens & Organisatie ook aan de opdrachtgever tegenwerpen.
6. Alle weermiddelen, die Eigen Zijn Mens & Organisatie aan de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, ter afwering of beperking van haar aansprakelijkheid, kan ontlenen, kunnen – indien Eigen Zijn Mens & Organisatie dit wenst – door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tegenover de opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar personeel en deze derden zelf partij bij de overeenkomst.
7. De opdrachtgever vrijwaart Eigen Zijn Mens & Organisatie, haar personeel en door of vanwege haar werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade, ontstaan door of verband houdende met de uitvoering van de opdracht.
8. Eigen Zijn Mens & Organisatie is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of winstderving, of welke ander schade dan ook welke voor wederpartij en/of derden ontstaan. In geval van aansprakelijkheid van Eigen Zijn Mens & Organisatie is deze aansprakelijkheid begrensd tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Eigen Zijn Mens & Organisatie daadwerkelijk wordt uitbetaald.

 

11. Reclames

1. Elke aanspraak tegen Eigen Zijn Mens & Organisatie over enige handeling vervalt, indien de opdrachtgever niet per aangetekend schrijven heeft gereclameerd binnen zeven dagen nadat de handeling aan de opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon zijn en uiterlijk binnen zeven dagen na declaratiedatum. Dit moet gebeuren met redenen omkleed gericht aan de directeur van Eigen Zijn Mens & Organisatie. De directeur is gehouden binnen dertig dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klachten en eventueel gevraagde voorzieningen voor zover de directie die aangewezen achtte te treffen desgewenst zal deze directie de klager in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Eigen Zijn Mens & Organisatie heeft zich aangesloten bij de commissie ‘Er is iets mis gegaan.nl’. Op verzoek worden de stukken toegestuurd om hiervan gebruik te kunnen maken.
2. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op, noch geeft zulks de opdrachtgever recht op verrekening.
3. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Eigen Zijn Mens & Organisatie uitsluitend gehouden tot aanpassing van het bedrag van haar declaratie of het verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, dit ter keuze van Eigen Zijn Mens & Organisatie, Eigen Zijn Mens & Organisatie is gerechtigd op een door haar gemaakte keuze later terug te komen.

 

12. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Eigen Zijn Mens & Organisatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Eigen Zijn Mens & Organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook werkstakingen vallen hieronder en werkstakingen van derden. Onverwachte ziekte wordt hier ook onder verstaan.
Eigen Zijn Mens & Organisatie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere nakoming) verhindert, intreedt nadat Eigen Zijn Mens & Organisatie haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Eigen Zijn Mens & Organisatie opgeschort. Indien de periode waarin voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof aan afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

13. Declaratiebedrag: honorarium en kosten

1. Het honorarium, dat in rekening wordt gebracht, wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Eigen Zijn Mens & Organisatie, zoals die gelden op het moment van dienstverlening. Voorbereidingstijd, telefoonkosten, kosten derden, locatiekosten, reiskosten en reistijd kunnen door Eigen Zijn Mens & Organisatie volledig in rekening worden gebracht. Indien Eigen Zijn Mens & Organisatie een vast uurtarief of honorarium is overeengekomen is Eigen Zijn Mens & Organisatie niettemin gerechtigd tot verhoging hiervan. Tevens mogen prijsstijgingen worden doorberekend, indien Eigen Zijn Mens & Organisatie kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan. 2. Naast het honorarium kunnen alle door Eigen Zijn Mens & Organisatie in het kader van de opdracht gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder deze kosten vallen onder meer kosten van de te verwerken materialen, vervoer- en verzendkosten en alle aan, ten gevolge van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde, derden te betalen vergoedingen en kosten.
3. Indien na het aanvaarden van de opdracht door Eigen Zijn Mens & Organisatie in de vastgestelde verwerkingsmethoden wijzigingen dienen te worden verricht, is Eigen Zijn Mens & Organisatie gerechtigd de daaraan verbonden kosten, ook in geval een vast declaratiebedrag is overeengekomen, extra in rekening te brengen. Eigen Zijn Mens & Organisatie meldt één en ander zo mogelijk aan de opdrachtgever.
4. Naast honorarium, kosten etc. wordt te allen tijde B.T.W. in rekening gebracht volgens de wettelijke voorschriften.

 

14. Betaling

Kosten op basis van de aanbieding worden na afloop of bij aanvang van een traject gefactureerd. Dit staat vermeld in de aanbieding. Betalingen dienen te gebeuren binnen 30 dagen na de op de declaratie vermelde datum, zonder enige aftrek.
2. Indien de opdrachtgever enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is hij daarover met ingang van de datum waarop hij in gebreke is aan Eigen Zijn Mens & Organisatie een rente verschuldigd ten hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. Indien de opdrachtgever met een door hem aan Eigen Zijn Mens & Organisatie verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle vorderingen die Eigen Zijn Mens & Organisatie op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van alle vorderingen van Eigen Zijn Mens & Organisatie een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.
4. De opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijne laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 100,= euro te bedragen. Indien Eigen Zijn Mens & Organisatie aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze dus ook voor vergoeding in aanmerking.
6. De opdrachtgever is verplicht, ook indien hij krediet heeft bedongen, voldoende zekerheid voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te stellen, indien Eigen Zijn Mens & Organisatie dit verlangt.

 

15. Retentierecht

Eigen Zijn Mens & Organisatie is gerechtigd de afgifte van goederen – documenten, fiscale en administratieve bescheiden, gelden en geldswaarde daaronder begrepen – die zij voor de opdrachtgever ten gevolge van de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar opeisbare vorderingen ter zake van enige opdracht van de opdrachtgever zijn voldaan.

 

16. Ontbinding

De opdrachtgever doet afstand van het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

17. In gebreke zijn opdrachtgever

Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, de bedrijfsvoering staakt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Eigen Zijn Mens & Organisatie – naast de haar reeds toekomende rechten – het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten zoals volledige vergoeding van kosten, schade en interessen. Voor alle activiteiten die door Eigen Zijn Mens & Organisatie voor de opdrachtgever zijn gereserveerd in tijd, ruimte, medewerkers, derden, voorzieningen en verschotten wordt bij annulering door de opdrachtgever;
tot een maand voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 50% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht;
binnen 2 weken voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 75% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht.

 

18. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Eigen Zijn Mens & Organisatie. Openbaarmaking kan daarom alleen geschiede na verkregen toestemming van Eigen Zijn.

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Terzake van alle geschillen, verband houdende met aanbiedingen van, opdrachten aan, dienstverlening door en overeenkomsten over die zaak met Eigen Zijn Mens & Organisatie, is bij uitsluiting de competente rechter te Alkmaar bevoegd, tenzij Eigen Zijn Mens & Organisatie de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.
2. Op de verhouding tussen de opdrachtgever en Eigen Zijn Mens & Organisatie is Nederlands recht van toepassing.

 

20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op via de website van Eigen Zijn Mens & Organisatie (www.eigenzijn.com) als ook op te vragen bij de eigenaar.
Alkmaar, 1 maart 2018 Eigen Zijn Mens & Organisatie